BIODATA WEB MASTER

NAMA : MOHD FAHMI ISMAIL

KURSUS : KPLI AMBILAN JANUARI 2005( FIZIK 1)

ALAMAT : KOTA BHARU, KELANTAN

: Ir_fahmiie@hotmail.com    

 

 

                       Penghargaan

 

Segala Puji bagi  Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan kemudahan bagi saya menyiapkan laman web ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih khusus kepada Puan Siti Rosni selaku Pensyarah subjek Teknologi Maklumat, kerana telah banyak memberi sokongan, dorongan dan tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan laman ini. Projek membina laman web ini amat bertepatan sekali dengan hasrat pihak kerajaan untuk menyediakan kemahiran kepada bakal guru untuk merealisasikan projek Sekolah Bestari.

Ucapan jutaan terima ini kasih juga ditujukan kepada "Insan Istimewa" yang menjadi pendorong dan sumber inspirasi kepada saya dalam bersama-sama mengharungi arus kehidupan yang serba mencabar ini. " You Are My Sun Shine"

 Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga saya ucapkan kepada keluarga saya, khasnya ibu saya kerana selalu memberi nasihat dan inspirasi kepada saya  dalam menghadapi kehidupan ini dan juga kepada kesemua mereka yang terlibat dalam projek ini sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung. 

                                                                                                   

                                                                                                 Mohd Fahmi Ismail

                                                                                MAKTAB PERGURUAN TEKNIK

                                                                                                   OKTOBER 2005